Juridische en Privacy verklaring

Deze website wordt beheerd door BV Josco-Smolders

Contactgegevens:
Adres: Lange Beeldekensstraat 149-151, 2060 Antwerpen (België)
Telefoon: +32 3 236 88 56
Ondernemingsnummer: BE 0448.973.309
RPR: Antwerpen
Afdeling: Antwerpen

Ingeschreven in het register, OND NR 0448.973.309, van de tussenpersonen in het register van de bemiddelaars inzake Verzekeringen als Verzekeringsmakelaar en in het register van de bemiddelaars inzake Consumentenkredieten en inzake Hypothecaire kredieten als kredietmakelaar.

hierna genoemd BV Josco-Smolders en heeft tot doel de bezoeker ervan informatie te verstrekken over de diensten die wij - BV Josco-Smolders - aanbieden, ondermeer wat betreft onze activiteit van kredietmakelaar en onze werkzaamheden als verzekeringstussenpersoon:

A. Geen garantie op volledigheid en juistheid 
 De verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website hebben een zuiver informatieve waarde zonder enige verbintenis. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. 
BV Josco-Smolders geeft evenwel geen enkele garantie wat betreft de accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties of de websites waarnaar zij een link leggen. Hoewel de inhoud van deze site met de grootste aandacht werd vastgelegd, biedt de verstrekte informatie evenmin enige garantie in het kader van de actualiteit ervan. De verstrekte informatie is immers onderhevig aan de regelmatige actualisering vanwege onze partners. De informatie op deze site kan verouderd zijn en derhalve niet meer overeenstemmen met de actuele toestand. De informatie op deze site kan onjuistheden bevatten. De informatie kan op elk moment gewijzigd, verbeterd en/of veranderd worden, zonder voorafgaande kennisgeving. 
De verstrekte informatie vormt geen aanbod van verzekeringsdiensten of -producten. Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod met betrekking tot een verzekeringsproduct moet u zich steeds wenden tot het kantoor BV Josco-Smolders.

B. Afstand van aansprakelijkheid 
In geen geval kunnen wij of onze partners aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomend uit een beslissing die genomen wordt of een actie die ondernomen wordt op basis van de verstrekte informatie, of voorkomend uit een bezoek van deze site. Evenmin kunnen we aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomend uit de onmogelijkheid tot toegang tot de site. 
Alle informatie aangaande verzekeringen die op deze website wordt opgenomen behoort tot het domein van onze activiteiten inzake verzekeringsbemiddeling. Hiervoor treden wij op als verzekeringstussenpersoon.

C. Hyperlinks 
Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat u vrij om die websites te bezoeken. BV Josco-Smolders draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. BV Josco-Smolders biedt bovendien geen enkele garantie voor de betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken. 
A.1.1.1. U kunt BV Josco-Smolders niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).

D. Gebruiksvoorwaarden 
Bij het gebruik van de site verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.

E. Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht 
De dienst- en productinformatie die BV Josco-Smolders verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Als u zich toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dat toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik van onze website.
De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan hetzij BV Josco-Smolders, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden. 

F. GDPR Privacyclausule 
Wanneer u in het kader van deze website uw persoonsgegevens aan ons overmaakt, zullen deze verwerkt worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. 
Door het invullen van een formulier met uw persoonsgegevens geeft u ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken in het kader van intern beheer. Onder ‘intern beheer’ wordt onder meer begrepen de administratie van het cliënteel, het beheer van orders, de leveringen, de facturatie en de diensten en het opvolgen van de solvabiliteit. U bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de persoonlijke gegevens die u ter beschikking stelt op deze website.
Mits uw toestemming, kunnen we gegevens die u ons bezorgt via deze website gebruiken om u publicitaire boodschappen te bezorgen. U kan die toestemming intrekken
.
Omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:
 • recht op inzage, 
 • recht op correctie,
 • recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme redenen,
 • recht op gegevenswissing,
 • recht op beperking van verwerking, 
 • recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens rechtstreeks naar u of naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, en
 • recht om niet aan een geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden, inclusief voor direct-marketingdoeleinden.
Deze rechten zijn evenwel niet absoluut. Geval per geval zal dan ook worden bekeken of het desbetreffende verzoek kan worden ingewilligd. U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen en verdere vragen stellen in verband met de verwerking van uw gegevens door uw verzoek te richten aan de beheerder van deze website. Voor bijkomende informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (https://www.privacycommission.be).

G. Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank 
Deze voorwaarden zullen onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Geschillen die hieruit voortkomen zijn exclusief onderworpen aan de rechtspraak van de rechtbanken te Antwerpen, België. 

H. Ombudsdiensten
Bemiddelingsdienst Banken – Krediet - Beleggingen 
Belliardstraat 15-17 bus 8 
1040 Brussel 
Tel. 02 545 77 70 
Fax 02 545 77 79 
Website: www.ombudsfin.be 
Ombudsman van de Verzekeringen 
De Meeûssquare 35 
1000 Brussel 
Tel. 02 547 58 71 
Fax 02 547 59 75 
Website: www.ombudsman.as
Toezichthoudende autoriteit inzake kredietbemiddeling
FOD Economie, Algemene Directie Economische Inspectie
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Telefoon : 02/277.54.84


Sitemap


Adresgegevens

Lange Beeldekensstraat 149-151
2060 Antwerpen (België)

Er is een parking naast het kantoor
voorbehouden voor onze klanten.


Juridische/privacy verklaring

Contactgegevens
 • Ondernemingsnummer : 0448.973.309
 • RPR: Antwerpen
 • Afdeling: Antwerpen
 • Tel.: 03/236­ 88 56
 • Fax: 03/236­ 91 73
 • E-mail: info@­josco-smolders.be

 • Wij zijn dag en nacht telefonisch bereikbaar!
Openingsuren
 • Ma:   10.00­ - 13.00u. en 15.00­ - 18.30u
  Di:     10.00­ - 13.00u, 
            namiddag: enkel op afspraak
  Woe: 10.00­ - 13.00u
             namiddag: enkel op afspraak
  Do:     10.00­ - 13.00u. en 15.00­ - 18.30u
  Vrij:    enkel op afspraak